OPENING HOURS

Mon - Fri, 8 am - 5 pm

Flexible,easy,and fast

At HAINBUCH you will find products for turning and milling operations.Especially with the proven HAINBUCH modular system,each clamping device fits together.

Flexible,easy,and fast

At HAINBUCH you will find products for turning and milling operations.Especially with the proven HAINBUCH modular system,each clamping device fits together.

วิศัยทัศน์

บริษัท จุฑาวัฒน์ โซลูชั่น จำกัด คือ ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ การจับยึดชิ้นงานบนเครื่องกลึง เครื่องมิลลิ่ง รวมถึงออกแบบ ให้คำปรึกษา ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวกลางในการส่งถ่ายเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อช่วยในการเพิ่มมูลค่าชิ้นงาน และลดต้นทุนการผลิต

ประวัติ

บริษัท จุฑาวัฒน์ โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทคนไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคศ. 2017 โดยมีพนักงานรวมกันทั้งสิ้น 13 คน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเป็นตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน บนเครื่องกลึงและเครื่องมิลลิ่ง รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากประเทศเยอรมันนี เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าในประเทศไทย ในรูปแบบของ solution